Privaatsuspoliitika

Klientide, töötajate ja külaliste privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast
oleme koostanud privaatsuspoliitika, milles anname teada, kuidas me kogume,
kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes
järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse
üldmäärust (GDPR).
Isikuandmed on andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada üksikisik.
1. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Balti Bussi Grupp AS töötleb isikuandmeid selleks, et täita organisatsiooni eesmärke ja
pakkuda parimat teenust.
Isikuandmete kogumisel klientidelt piirdume minimaalse vajalikuga. Kogume järgmisi
isikuandmeid:
kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, ettevõte, postiaadress, telefoninumber, e-posti
aadress), ostuajalugu, ostueelistused, muu kliendisuhtluses teatavaks tulnud info.
Andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime soovijatele osutada tellitud
teenuseid.
Andmete töötlemise alus on vähemalt e-kirja teel antud isiklik nõusolek, leping või
seadus.
2. Kogutud isikuandmete kasutamine ja töötlemine
Kogutud isikuandmeid kasutame
• arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
• kliendile teenuste (ja/või toodete) kohta info saatmiseks;
• klientide rahulolu mõõtmiseks;
• kogutud isikuandmeid säilitame ainult niikaua, kui see on vajalik eesmärgi
täitmiseks.
Kogutud andmed hävitame kohe kas kliendi palvel või eesmärgi täitumisel.
3. Kogutud isikuandmete muutmine ja kustutamine
Isikuandmeid on andmesubjektil alati võimalik muuta. Meile tuleb esitada teatis
vähemalt e-kirja teel.
Andmesubjektil on võimalik igal ajal kasutada oma õigust olla unustatud ja saata meile
vähemalt e-kirja teel teade palvega oma isikuandmed kustutada.
4. Kogutud isikuandmete jagamine
Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik
kliendi tellitud teenuse osutamiseks.
5. Isikuandmete kaitse
Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete
töötlemiseks on ainult selleks volitatud inimestel.
Palume meile kiiresti teada anda aadressil (meiliaadress bbg@hot.ee ) kui Teile tundub,
et meie töötaja on toiminud vastupidi kehtivale privaatsuspoliitikale.
6. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meil on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid. Sellest
teavitame kõiki püsikliente, samuti avaldame info muudatuste kohta oma ettevõtte
veebilehel.
Isikuandmete vastutav töötleja on Balti Bussi Grupp AS . Kõikide küsimuste ja
ettepanekute korral võtke ühendust aadressil meiliaadress bbg@hot.ee
Probleemidega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.